Ολοκληρωμένες Λύσεις

Συμβόλαιο Συντήρησης I (Υποστήριξη Λογισμικού)

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η Ταμειακή ΕΠΕ παρέχει την παρούσα σύμβαση συντήρησης και υποστήριξης λογισμικού με την αγορά κάθε νέου προγράμματος, ή σε συνέχεια προηγούμενης σύμβασης, σύμφωνα με τους παρακάτω γενικούς όρους και προϋποθέσεις:

  • Προμήθεια βελτιωμένων εκδόσεων για το λογισμικό που αναφέρεται στα στοιχεία της σύμβασης. Οι εκδόσεις παρέχονται μέσω διαδικτύου με τη διαδικασία LIVE UPDATE. Οι επιδιορθώσεις ενσωματώνονται πάντα στην τελευταία έκδοση της εφαρμογής.
  • Αποκατάσταση της λειτουργίας του προγράμματος, όταν αυτή προέρχεται από κακή λειτουργία του και μόνο. Η αποκατάσταση περιορίζεται στη διάθεση νέας έκδοσης, η οποία επιλύει το πρόβλημα.
  • Παροχή υποστήριξης επιπέδου Professional, η οποία περιλαμβάνει απεριόριστο αριθμό ηλεκτρονικών ερωτημάτων, πρόσβαση σε εκτεταμένη τεκμηρίωση.

Τηλεφωνική υποστήριξη από τεχνικό ώρες και ημέρες  λειτουργίας  της εταιρίας σύμφωνα με το επίσημο αναρτημένο πρόγραμμα της.

Για την παροχή υποστήριξης, πρέπει να υπογραφεί το ανάλογο Συμβόλαιο Συντήρησης το οποίο προβλέπει :

  • Καθημερινή υποστήριξη (τηλεφωνικά) από 08:00 έως 19:00 και τα Σάββατα από 08:00 έως 14:00. Η τηλεφωνική αυτή επικοινωνία θα γίνεται μέσω ατόμων που θα καθορίσει η εταιρεία σας (μέχρι 2).
  • Απομακρυσμένη υποστήριξη μέσω σχετικών προγραμμάτων (Teamviewer, Anydesk) τις ώρες και ημέρες που λειτουργεί η εταιρεία.
  • Έκπτωση 25% επί των τιμών του τιμοκαταλόγου σε περιπτώσεις που θα χρειαστεί παροχή υπηρεσιών από την εταιρεία μας και οι οποίες δεν καλύπτονται από το συμβόλαιο.
  • Δωρεάν αναβαθμίσεις του Λογισμικού το οποίο έχετε στην κατοχή σας και οι οποίες θα προκύψουν από τυχόν τροποποιήσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Οι τυχόν αναβαθμίσεις που θα προκύψουν θα πραγματοποιούνται από τον πελάτη με τηλεφωνική συνδρομή από την ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΕΠΕ, όπου αυτή χρειασθεί.

Υπάρχει δυνατότητα επέκτασης των ωρών και ημερών υποστήριξης  με σύναψη ειδικού συμβολαίου ώστε να καλύπτει περιπτώσεις διευρυμένου ωραρίου καταστημάτων.

Ο Συνδρομητής δεσμεύεται με τους όρους: α) να μην χρησιμοποιεί το λογισμικό ταυτόχρονα σε περισσότερους από έναν υπολογιστές και β) να μην μεταβιβάσει τη χρήση του λογισμικού, δωρεάν ή με αμοιβή σε τρίτους.

Διευκρινίζεται ότι κάθε συμβόλαιο συντήρησης αφορά (1) μία άδεια χρήσης του προγράμματος, εκτός εάν ρητώς  αναφέρεται διαφορετικά στο παραστατικό πληρωμής.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ- ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παραπάνω σύμβαση θεωρείται άκυρη εφ’ όσον δεν ανανεωθεί σε 60 ημέρες από την ημερομηνία λήξης της. Σε αυτή την περίπτωση ο Συνδρομητής χάνει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την σύμβαση αυτή. Μετά την ακύρωσή της, η σύμβαση μπορεί να επανέλθει σε ισχύ με την πληρωμή του ποσού ανανέωσης, με ημερομηνία έναρξης την τελευταία ημερομηνία λήξης.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

  • Η παρούσα σύμβαση καταργεί οποιαδήποτε προφορική συμφωνία για εκπαίδευση, υποστήριξη και χρήση του λογισμικού που έγινε πριν την υπογραφή της.
  • Η παρούσα σύμβαση ισχύει με την έκδοση επίσημου παραστατικού πληρωμής.

ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Η Μίσθωση Λογισμικού προσφέρεται ως υπηρεσία (SaaS – Software as a Service) σε ετήσια βάση, προκειμένου να έχετε ιδιαίτερα χαμηλό κόστος απόκτησης, προσαρμογή στις εξελίξεις της τεχνολογίας και τις αλλαγές της νομοθεσίας.

Μπορείτε να αγοράσετε μία ή και παραπάνω θέσεις εργασίας. Μετά τη λήξη της ετήσιας συνδρομής σας, απαιτείται ανανέωση αυτής για να έχετε εκ νέου πρόσβαση στις εφαρμογές. Για διακοπή συνδρομής μικρότερη των (60) εξήντα ημερών, ως ημερομηνία επανέναρξης θεωρείται η ημερομηνία διακοπής.

Ισχύουν οι ίδιοι όροι υποστήριξης και προϋποθέσεις με την αγορά λογισμικού

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

H Ταμειακή ΕΠΕ παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης σε εταιρικούς χρήστες

Η εκπαίδευση στην χρήση του συστήματος γίνεται από τεχνικούς της ΤΑΜΕΙΑΚΗ  ΕΠΕ.

Περιλαμβάνει :

α)  Επίδειξη της συνολικής λειτουργίας του συστήματος (Hardware)

β)  Εκπαίδευση στην χρήση της εφαρμογής WINPOS

Σημείωση

H συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5 ώρες.

Αν απαιτηθεί πρόσθετη εκπαίδευση τότε αυτή παρέχεται με επιπλέον χρέωση σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο υπηρεσιών της εταιρεία μας.

 

Το συμβόλαιο συντήρησης περιλαμβάνετε στις παρακάτω εφαρμογές σε ετήσια βάση

Winpos Retail

Winpos Εμπορική Εφαρμογή

Winpos Hospitality

Winpos Scale

Winpos Butcher

Winpos Cloud Reporting

ePOS Application

e-Orders

Inventory eHelper

ESL Cloud Application

Ξεκινήστε άμεσα, την νέα μηχανογράφηση της επιχείρησης σας.

Επιλέξτε την εταιρεία μας και θα σας προτείνουμε το κατάλληλο πρόγραμμα σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Στόχος μας είναι να ξεκινήστε άμεσα τη λειτουργία του νέου σας προγράμματος.

Ζητήστε μια δωρεάν παρουσίαση στον χώρο σας και μια οικονομική προσφορά

+30 210 75 60 230 η [email protected]